Press "Enter" to skip to content

P1

Aleksandra Biwald 0

WYZWANIE:

CSIOZ – projekt publiczny podlegający pod Ministra Zdrowia. W cyklu projektu tworzona była „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Zadaniem Connectis było dostarczenie programistów Java do projektu.

Projekt miał na celu budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. System miał przechowywać informację o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski a także obywateli Unii Europejskiej i innych krajów, którzy skorzystają ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.

W ramach Projektu zostaną uruchomione systemy informatyczne, które będą stanowić elektroniczną platformę danych medycznych. Ich realizacja będzie odzwierciedlała główny cel Projektu tj. budowę elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej różnym interesariuszom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych.24

NASZA ODPOWIEDŹ:

Connectis dostarczył łącznie 35 specjalistów, którzy byli zaangażowani w etapy: 1,2 i 3 projektu P1:

  1. Tworzenie, gromadzenie, analizowanie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej pacjentów – dzięki temu dane medyczne będą dostępne dla pacjenta i upoważnionych pracowników medycznych w miejscu i czasie, w którym są potrzebne, aby zapewnić pacjentowi możliwie najwyższy poziom opieki zdrowotnej.
  2. Elektroniczną obsługę recept, skierowań oraz wsparcia rezerwacji na porady lekarskie – pozwoli to na usprawnienie istotnych z perspektywy pacjenta procesów administracyjnych związanych z ochroną zdrowia.
  3. Udostępnienie podmiotom nadzorującym i kontrolującym sektor ochrony zdrowia w Polsce wiarygodnych i aktualnych informacji statystycznych pozwalających monitorować i planować działania w tej dziedzinie.

 

TECHNOLOGIE: JEE (Struts, Spring, Hibernate, JSP, JSF), Web Services (WSDL, XML, XSD), SQL, AJAX, jQuery, Prototype, Tools: Eclipse, Maven, Ant, SVN, Junit, Prince 2.